کتاب چمدان پدرم

اثر اورهان پاموک از انتشارات مانیاهنر‏‫ - مترجم: امین صدیقی-ادبیات ترکیه

“Two years before his death, my father gave me a small suitcase full of his writings, hand writings and notebooks.” Orhan Pamuk gave a speech called “My Father’s Suitcase” when he received the Nobel Prize in Literature in December 2006. This emotional speech which sincerely conveys the spirit of Pamuk’s thirty two years of writing effort, had a deep, worldwide impact. This book combines “My Father’s Suitcase” which is a basic text about writing and living with Pamuk’s two other speeches in which the same subjects and problems are discussed from other perspectives.


خرید کتاب چمدان پدرم
جستجوی کتاب چمدان پدرم در گودریدز

معرفی کتاب چمدان پدرم از نگاه کاربران
این سخنرانی من را گریه کرد من خیلی گریه کردم همانطور که هر نوشته ای نوشته شده توسط Orhan Pamuk یک راه شگفت انگیز برای ساخت یک داستان پیدا می کند. اولین خطوط و خطوط پایان دادن به حماسه در طبیعت واقعی خود است. Orhan پاموک بهترین نویسنده در جهان است.

مشاهده لینک اصلی
بسیار عاطفی

مشاهده لینک اصلی
نویسندگان مورد علاقه همیشه برای بررسی دشوار است. سخت است که خود را از خودت جدا کنی و از طریق کار خود با یک دید عینی به کار خود ادامه دهی. این سخنرانی قلب گرم بود. اخیرا کافکا نامه ای به پدرم خواند\nکافکا برای پدر و مادرش که پدرش را پیدا کرده است، کاملا مخالف افکار و احساسات پوموک برای پدرش است. نه اینکه انتظار داشتم ارتباطی وجود داشته باشد و نه وجود دارد، اما آه چطور اندامهای جهنم یخ زده یک پدر استبدادی و سرزمین تابستان یک پدر دونده، دو زمین بازی مختلف برای این مردان در دوران کودکی، این دو جهان را دو ادبیات نابغه. صاحب یک کتابخانه بزرگ، یک قلب گرم و باز، یک نگهبان مهربان، محافظ رویای پسرانش، یک متخصص ادبی کنجکاو، پاموک در قدرت کامل، همه ستایش برای مردی است که این چمدان متعلق به آن است. چمدان شامل رویاهای پدرش است که او در زندگی خود هرگز متوجه نشد، اما در زندگی پسرانش متوجه شد. در این سخنرانی، یکی از مشهور ترین نویسندگان ترکیه در دورۀ ما، با موضوعات حافظه بافته می شود تا پارچه ای را تولید کند که تصویری از دوران کودکی اش را انتخاب کند، و تصویری از تأثیری که پدرش با عشقش به ادبیات داشت، را نشان می دهد.

مشاهده لینک اصلی
پدر من ± ± @ N @ علی د ™ biyyat داستان او AamadanA ™ mizdE ™ ثانیه ± N داستان ± N baAYqalarA مانند ™ LE ™ ری NA ± N ± ™ baAYqalarA ™ LE ™ Rinde ™ N داستان داستان او اجازه دهید HS به عنوان mizmiAY ™ ™ ™ ™ دانم ridir HANE ™. برای رکورد من به ± ± ™ من می گویم AA ™ تی iAimizdE ™ اگر شما zdirdiyimiz ™، و در حال حاضر می دانم که یک زخم راز کوچک ± گرم ± اگر شما zdirdiyimizi ™ کارشناسی ارشد ± Z ± N AZE ™ Rinde ™ ایستاده، آنها ± تو ™ AYF بنابراین ™ SE ™ ترکیب ™ من ™ K، شناخته شده ± آوردن به جلو AA ± هارت، این زخم ها می توانید ± ± ± ± شرایط Z ± ™ نامه n ™ xsiyyE ™ timizin شرایط AYAurla با olduAYumuz ارسال رنج ™ کارشناسی ارشد اگر شما آن را به ± ± ± parAasA AA لا ± گرم ± ™ tirma kdirYazA هامادا ™ ثانیه ± ± N دانم، اما من می دانم که او مواجه چیز ™ aAmaqdA ساز ™ RDE ™ N ± R. ارسال به ± ± ± Z ™ RSA چرا؟ برای ثبت اگر شما ldiyi ™ AimdE ™  ± ± به عنوان ramBaAYqalarA دیدن کار عادی برای یک diyim رکورد ± ramME ™ ™ ™ مطمئن شوید کتاب رکورد من به عنوان بهار ± ± ± متر ماه LSA ± N، خواندن و نوشتن ™ ramHamA ± ± ± NA ZA، یک تو ™ SE ™ R هنوز هم بسیار تا ™ ™ ™ BLE پاسخ ndiyim ™ برای یک رکورد از همه GANA ramOtaqda ± ™ ldiyi اگر شما نشستن و ارسال نامه xoAYuma برای baAYqalarA رکورد ± ± ramME ™، ما ° stanbul در ترکیه هنوز هم ™ ™ ™ همچنین چگونه قایق بادبانی ™ ± ماه yaAYamA olduAYumuzu، yaAYadA میلی آمپر ± ± ± ± ماه Z ™ رفتن که تمام dAnyanA ± N Z ± ± ± N رکورد ramKaAYA، تا زمانی که ™ LE ™ هزار، من عاشق بوی مادیان ™ حزب کمونیست یونان ™ برای یک بن رکورد در ramÆ ± ™ biyyata رمان چه ™ تین ™ SE ™ AYeydE هنوز ™ R ™ N ⧠ماه های تابستان ± ± ± متر به باور محور شرایط ramVE ™ rdiAY برای یک رکورد olduAYu ™ vurAYunluq ramUnudulmaqdan qorxduAYum ± ± ramGE ™ tirdiyi شرایط است برای یک رکورد mAnasib ™ E ™ TDE ™ N ™ ldiyi xoAYum اگر شما برای یک رکورد ماندن برای نوشتن ± ± Z ramYalqA ramHamA ± ± ± NA ZA، و یا چرا هامادا ™ ± R ™ این تا زمانی که بسیار hidde ™ TL ™ ndiyimi ™، ™ ™ IR میزبان، بای dAAYE ™ ™ دوباره ™ متر ضرب المثل، اگر شما ارسال xoAYum ramOxunmaqdan ± ± ramBir تو ™ دوباره ™ ™ ldiyi شروع به ارسال به مدت یک ماه ± ± ± متر این رمان این ± تابستان ± به پایان دوباره ™ SE ™ hifE ™ تی ™ تی می گویند، ارسال، ± ± ramHamA gAzlE ™ yir من می گویم آن ™ ثانیه ™ N ™، ارسال ramKitabxanalarA ± ± E ™ N ™ و BE ™ diliyinE کتابها ™ کارشناسی ارشد ± ± ± N پاسخ ™ FLE ™ می کند RDE ™ متر به ارسال به uAYaqsayaAYA ماه ± ± ± ± نمی دهد باور ramHE ™ قایق بادبانی، جهانی، چیزی که هنوز aAYlasA ™ R ™ دوباره ™ CE ™ و همچنین Aymaz ™ ± برای olduAYu خوب ™ L ™ heyrE ™ پاک کننده سوزاندن تمام ± ± زیبا N ramHE ™ خواب و lliyini ™ ™ ™ nginliyini پاسخ sAzlE ™ دوباره مدت ™ AevirmE ™ تی لو ™ ZZE ™ برای ثبت olduAYu ramHekayE ™ گوساله ± ± AYmaq AA XT xoAYbE ™ متر به نوعی به ارسال ± قوچ ramXoAYbE ™ xtlik AAAb رکورد ماه ± ± ±. GAman شود ™ ™ تعریف @ N @ در زما xoAYbE llif ™ XT ™ بنابراین من هنوز هم ™ ™ ™ ñ تحقیق K به روز من yyE ™ N ™ به عنوان ™ Almal تعریف ± ± yamBu من ™ SE ™ biyyat dozasA ™ ™ LE همچنین یک روز qaAYA ± R ™ د هنوز ™ ™ پیشنهاد تا دارویی ™ XE ™ سوئیت ™، که قطاری ™ من ™ S ± به oxAYayA ™ قرار می گیرند. روم هنوز هم AYeydE ™ R ™ N جلو، هنوز هم می خواهید می شود قادر به ± ™ R ™ diyimiz فرصتی برای شیرجه رفتن به قایق بادبانی پر ™ XE ™ یلدا هنوز زنده ± ± مرد ره مایل آل ™ شامل AzAndE ™ عروقی ™ N rRomanlar ± AA ± ± برای نوشتن - خواننده: @ من هم ™ ™ من پیامبر ™ N ™ T می خواهید به من برای انجام این sAylE ™ ™ yirdim، اما این نوع بیان ™ بسیار ساده ™ @ ™ تی ™ Bilnə ™ zdim - می گویند ™ من اسیر و یا مجبور ™ ™ ™ ™ به معنی من.

مشاهده لینک اصلی
همانطور که فلپ عقب وعده داده است، این در واقع یک گوهر در مورد آنچه که نویسنده (...)، در مورد زندگی (...). @ Literature @، Orhan Pamuk ترکیه را می نویسد، به عنوان یک دارو به عنوان \"لازم\" برای من الزامی است. مصرف روزانه مانند انسولین برای یک دیابت ضروری است. این نیز این است که من آن را تشخیص می دهم. پاموک ادعا می کند که درباره آنچه که همه می داند و تجربیات می نویسد بنویسد، اما این کار را به طوری که شما فکر می کنید، @ Hé، که من به معنای @. من این را با من انجام دادم او همچنین تجزیه و تحلیل زیبا از آنچه که آن را مانند انسان است. Ik متقاعد شده است که ادبیات است که مجموعه با ارزش ترین چیزی است که بشر خلق کرد «را arround به درک خود @ سه مقاله، او به بررسی هستم - در تشکر از جوایز اصلی ادبی و جوایز - آنچه در آن به معنی نویسنده، نویسنده ترک و انسان هستند دو نفر اول برای من پنج ستاره کسب می کنند! دومی - به رغم فعلی - برای سلیقه من بیش از اندازه سیاسی است که جهانی باشد. به رغم این، او همچنین قصد دارد: من هرگز به یک مرد ترکیه حساس نیستم. و اگر می خواهید اکنون به من احترام بگذارم، من قصد دارم داروهایم را به من بدهم.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب چمدان پدرم


 کتاب من و استادم
 کتاب یک گربه یک مرد یک مرگ
 کتاب خر مرده
 کتاب مناظر انسانی سرزمین من
 کتاب بهترین زمان مردن
 کتاب موزه معصومیت