کتاب های ادبیات ترکیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات ترکیه
 کتاب دفتر خاطرات خیلی خصوصی من

کتاب دفتر خاطرات خیلی خصوصی من

اثر الیف شافاک از انتشارات پرتقال


 کتاب خروسخوان

کتاب خروسخوان

اثر یاشار کمال از انتشارات ققنوس


 کتاب آب خوردن مورچه

کتاب آب خوردن مورچه

اثر یاشار کمال از انتشارات ققنوس


 کتاب 12 دلیل وجود خدا

کتاب 12 دلیل وجود خدا

اثر جانر تاسلامان از انتشارات سایلاو


 کتاب دریانوردی با قورباغه کاپیتان

کتاب دریانوردی با قورباغه کاپیتان

اثر یاسمین تمیزآراباجی ییلدیرماز از انتشارات برکه آبی


 کتاب جوجه تیغی کوچولو کجاست؟

کتاب جوجه تیغی کوچولو کجاست؟

اثر یاسمین تمیزآراباجی ییلدیرماز از انتشارات برکه آبی


 کتاب آرزوی شیپو

کتاب آرزوی شیپو

اثر گورکم کانتار آرسوی از انتشارات برکه آبی


 کتاب هزارپای پا شکسته

کتاب هزارپای پا شکسته

اثر یاسمین تمیزآراباجی ییلدیرماز از انتشارات برکه آبی


 کتاب زرافه ی کوتاه قد

کتاب زرافه ی کوتاه قد

اثر یاسمین تمیزآراباجی ییلدیرماز از انتشارات برکه آبی


 کتاب ای وای من چه کسی شدم !

کتاب ای وای من چه کسی شدم !

اثر الیف یمنجی از انتشارات برکه آبی