کتاب های ادبیات ترکیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات ترکیه
 کتاب بر پشت ببر

کتاب بر پشت ببر

اثر زولفو لیوانلی از انتشارات نگاه


 کتاب روان شناسی اخلاقی کنجکاوی

کتاب روان شناسی اخلاقی کنجکاوی

اثر ایلهان اینان از انتشارات کرگدن


 کتاب تکامل، فلسفه و خدا

کتاب تکامل، فلسفه و خدا

اثر جانر تاسلامان از انتشارات سایلاو


 کتاب تحول شهروندی: از عضویت تا حق بنیادی

کتاب تحول شهروندی: از عضویت تا حق بنیادی

اثر عایشه قاضی اوغلو از انتشارات نقد فرهنگ


 کتاب The Island of Missing Trees

کتاب The Island of Missing Trees

اثر الیف شافاک از انتشارات آمه


 کتاب رویاقاپ

کتاب رویاقاپ

اثر جمیل کاووکچو از انتشارات مان کتاب


 کتاب کتاب روزی روزگاری در آناتولی

کتاب کتاب روزی روزگاری در آناتولی

اثر نوری بیلگه جیلان از انتشارات رایبد


 کتاب کلید آگاتا

کتاب کلید آگاتا

اثر احمد امید از انتشارات نشر ثالث


 کتاب خاطرات عزیز نسین

کتاب خاطرات عزیز نسین

اثر عزیز نسین از انتشارات مولی


 کتاب قدرت کوآنتوم و شفای زندگی

کتاب قدرت کوآنتوم و شفای زندگی

اثر سرپیل جیرتجی از انتشارات پردیس آباریس