کتاب های ادبیات ترکیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات ترکیه
 کتاب دم توپی : انتخاب دوست

کتاب دم توپی : انتخاب دوست

اثر بسطامی یازگان از انتشارات شمع سحر


 کتاب خرگوش باهوش:تمیز بودن،اعتماد به نفس

کتاب خرگوش باهوش:تمیز بودن،اعتماد به نفس

اثر بسطامی یازگان-نجران میرهون از انتشارات شمع سحر


 کتاب گردش در رودخانه : پیدا کردن راه حل

کتاب گردش در رودخانه : پیدا کردن راه حل

اثر بسطامی یازگان-نجران میرهون از انتشارات شمع سحر


 کتاب جوجه تیغی مهربان:همیشه خوبی

کتاب جوجه تیغی مهربان:همیشه خوبی

اثر بسطامی یازگان-نجران میرهون از انتشارات شمع سحر


 کتاب زندگی با مهربانی زیباتر است : احترام به تفاوت ها

کتاب زندگی با مهربانی زیباتر است : احترام به تفاوت ها

اثر بسطامی یازگان-نجران میرهون از انتشارات شمع سحر


 کتاب درخت انگور : خسیس نبودن

کتاب درخت انگور : خسیس نبودن

اثر بسطامی یازگان-نجران میرهون از انتشارات شمع سحر


 کتاب خانه ی موش : یکی شدن باعث قدرت می شود

کتاب خانه ی موش : یکی شدن باعث قدرت می شود

اثر بسطامی یازگان-نجران میرهون از انتشارات شمع سحر


 کتاب معرفت تلخ

کتاب معرفت تلخ

اثر انیس باتور از انتشارات نیکا


 کتاب یک روز از زندگی پیرایه

کتاب یک روز از زندگی پیرایه

اثر ارسلان سایمن از انتشارات سروش


 کتاب امید

کتاب امید

اثر ییلماز گونی از انتشارات چتر فیروزه