کتاب های ادبیات ترکیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات ترکیه
 کتاب اژدها کوچولو و شفته پلو

کتاب اژدها کوچولو و شفته پلو

اثر فریدون اورال از انتشارات هفت و نیم


 کتاب پدربزرگ بالن سوار و سه بازیگوش

کتاب پدربزرگ بالن سوار و سه بازیگوش

اثر فریدون اورال از انتشارات هفت و نیم


 کتاب پتوی خیلی بزرگ بابا

کتاب پتوی خیلی بزرگ بابا

اثر سارا شاهین کانات از انتشارات برکه


 کتاب کیف خیلی بزرگ مامان

کتاب کیف خیلی بزرگ مامان

اثر سارا شاهین کانات از انتشارات برکه


 کتاب چه کسی از شنل قرمزی می ترسد؟

کتاب چه کسی از شنل قرمزی می ترسد؟

اثر سارا شاهین کانات از انتشارات برکه


 کتاب ماجرای بی اغلو

کتاب ماجرای بی اغلو

اثر سارا شاهین کانات از انتشارات برکه


 کتاب ما از ویروس قوی تریم

کتاب ما از ویروس قوی تریم

اثر مریم اوچار از انتشارات برکه


 کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی - جلد اول

کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی - جلد اول

اثر مجموعه ی نویسندگان-عثمان ارکمن از انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد


 کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی - جلد دوم

کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی - جلد دوم

اثر مجموعه ی نویسندگان-عثمان ارکمن از انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد


 کتاب کاش تنها برای همین تو را دوست داشتم

کتاب کاش تنها برای همین تو را دوست داشتم

اثر جمال ثریا از انتشارات هشت