کتاب های ادبیات ترکیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات ترکیه
 کتاب یوسف

کتاب یوسف

اثر صباح الدین علی از انتشارات آیدین


 کتاب حفاظت معمارانه

کتاب حفاظت معمارانه

اثر آیلین اربالسی از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب گفتگوهای بازاریابی در استانبول

کتاب گفتگوهای بازاریابی در استانبول

اثر فیلیپ کاتلر از انتشارات ادیبان روز


 کتاب آدم های اشتباهی و اگر باران ببارد

کتاب آدم های اشتباهی و اگر باران ببارد

اثر راشیت چلیک ازر از انتشارات دیدآور


 کتاب آقای گل

کتاب آقای گل

اثر عزیز نسین از انتشارات دیدآور


 کتاب کاوش در ایران

کتاب کاوش در ایران

اثر عایشه گورسان سالتسمان از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب در یکی از ممالک

کتاب در یکی از ممالک

اثر عزیز نسین از انتشارات دیدآور


 کتاب اربابهای آقچاساز

کتاب اربابهای آقچاساز

اثر یاشار کمال از انتشارات دنیای نو


 کتاب رومی درمانی

کتاب رومی درمانی

اثر نوزت ترهان از انتشارات بدرقه جاویدان


 کتاب درخت انار

کتاب درخت انار

اثر نازان بکیر اوغلو از انتشارات کتاب تداعی